Polska pomoc

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) została powołana w 2001 roku jako Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”. Pod obecną nazwą Fundacja Solidarności Międzynarodowej funkcjonuje od 2013 roku.

Do głównych zadań Fundacji należy wspieranie instytucji prodemokratycznych i demokracji w krajach rozwijających się. Wiodącym przedsięwzięciem Fundacji jest program „Wsparcie Demokracji”, w ramach którego Fundacja przeprowadza m.in. konkurs grantowy na projekty demokratyzacyjne oraz projekty wspierające reformy wewnętrzne na poziomie centralnym i lokalnym w oparciu o Przedstawicielstwa Fundacji w Gruzji i na Ukrainie, które zostały uruchomione w 2019 r. Za pośrednictwem Fundacji finansowana jest także działalność Centrum Informacyjnego dla władz lokalnych w Mołdawii.

Rolę Fundacji w polskim systemie współpracy rozwojowej określa ustawa z dnia 16 września 2011 roku o współpracy rozwojowej, dając ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych możliwość przekazywania Fundacji do realizacji zadania w państwach, w których panują szczególne warunki polityczne. Działania Fundacji finansowane są m.in. ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na współpracę rozwojową i będącej w dyspozycji MSZ.

Więcej informacji na temat Fundacji i podejmowanych przez nią działań można znaleźć na stronie: http://solidarityfund.pl/pl/.

Przedstawicielstwa FSM za granicą

Od połowy roku 2019 w Gruzji i na Ukrainie funkcjonują Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Ich działalność oparta została o model wypracowany w Mołdawii (Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Kiszyniowie), uwzględniając uwarunkowania specyficzne dla obu krajów.

Przedstawicielstwa w obu krajach rozpoczęły działalność po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych RP, co nastąpiło 28 lutego 2019 roku. Obecnie działają one w ścisłej współpracy z biurem Fundacji w Warszawie oraz koordynują odpowiednio swoje działania z Ambasadą RP w Tbilisi i Kijowie.

Inicjatywy realizowane z Przedstawicielstwem w Gruzji mają na celu wsparcie tego kraju w zakresie reform wewnętrznych na poziomie centralnym i lokalnym. Są one realizowane w ramach priorytetu dobre rządzenie. W 2019 roku polegały m.in. na kontynuowaniu wsparcia dla gruzińskich municypalitetów we wdrażaniu budżetu partycypacyjnego oraz realizacji projektów własnych w obszarze wspierania rozwoju lokalnego. 

Natomiast działania realizowane przez Przedstawicielstwo Fundacji na Ukrainie sprzyjały przede wszystkim wspieraniu reformy decentralizacyjnej (m.in. w takich obszarach jak zarządzanie oświatą, kształcenie zawodowe, polityka społeczna).  

Przedstawiciele:

Tomasz Horbowski | Kierownik Przedstawicielstwa FSM w Mołdawii

Przedstawicielstwo FSM w Mołdawii: http://solidarityfund.md/

Justyna Kucuk | Kierownik Przedstawicielstwa FSM w Gruzji

Przedstawicielstwo FSM w Gruzji: https://www.facebook.com/SolidarityFundPLinGEO/

Paweł Kost | Kierownik Przedstawicielstwa FSM na Ukrainie

Przedstawicielstwo FSM na Ukrainie: https://www.facebook.com/SolidarityFundPLinUA/?epa=SEARCH_BOX 

 

w górę

Tagi