Polska pomoc

 

Edukacja Globalna 2016 - 2017. Regranting dla organizacji pozarządowych.

Projekt skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych poszukujących możliwości uzyskania dofinansowania swoich działań w obszarze edukacji globalnej, a poprzez mechanizm regrantingu, również do szerokiej społeczności (w tym dzieci, młodzieży szkolnej i rodziców, nauczycieli, kadry akademickiej, studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych) zamieszkującej we wsiach i miastach poniżej 500 tys. mieszkańców na terenie całego kraju.

Dzięki realizacji projektu dofinansowanie mogą uzyskać zarówno organizacje posiadające już doświadczenie w zakresie edukacji globalnej jak i organizacje dopiero startujące w tej tematyce.

Edukacja Globalna 2016 - 2017. Regranting dla organizacji pozarządowych.

Projekt „Edukacja Globalna 2016-2017. Regranting dla organizacji pozarządowych” Jest projektem modułowym. W obu modułach przewidziany jest jeden konkurs z dwoma ścieżkami dofinansowania umożliwiającymi aplikowanie zarówno organizacjom które dopiero rozpoczynają swą działalność w tematyce edukacji globalnej, jak i organizacjom bardziej doświadczonym, którym stwarza szansę na wzmocnienie realizacji własnych działań i tworzenie odpowiedniego know-how.

W edycji 2016 otwartego konkursu grantowego organizacje pozarządowe mogą wnioskować o dotacje w wysokości: do 35 000 zł w ścieżce A, oraz dotacje w wysokości do 8 000 zł w ścieżce B dedykowanej organizacjom mniej doświadczonym. Wnioskodawcy będą mieli możliwość skorzystania ze spotkania informacyjnego, a grantobiorcy (wnioskodawcy, którzy uzyskają dofinansowanie swoich projektów) – ze spotkania instruktażowego, w trakcie którego zostaną szczegółowo wyjaśnione zasady realizacji zapisów umowy oraz zasady rozliczania i sprawozdawczości z realizowanych działań. Wyłonione w konkursie projekty będą podlegały monitoringowi.

Na potrzeby promocji projektu, przez cały okres jego trwania, prowadzona jest strona internetowa https://fed.org.pl/globalna/

Edukacja Globalna 2016 - 2017. Regranting dla organizacji pozarządowych.

W ramach działań projektowych przeprowadzono procedurę konkursową, która pozwoliła wyłonić i dofinansować rzetelnie przygotowane i zasługujące na wsparcie finansowe wnioski partnerów działających w domenie edukacji globalnej w całej Polsce. Konkurs ogłoszony został 12.07.2016 r., a zainteresowani do 12.08.2016 r. składali wnioski projektowe. Ocena ekspercka wniosków trwała od 16.08 do 12.09.2016 r. Wyniki zostały ogłoszone na stronie internetowej Fundacji dla Demokracji (https://fed.org.pl/) 13.09.2016 r.

Konkurs skierowany był do organizacji o zróżnicowanym poziomie doświadczenia. Przeprowadzony został w 2 równoległych ścieżkach o różnej wysokości dotacji (ścieżka A – do 35 tysięcy złotych i ścieżka B – do 8 tysięcy złotych) i. Napłynęły łącznie 94 wnioski (35 w ścieżce A i 59 w ścieżce B konkursu). Z 19 grantobiorcami zawarto umowy i wypłacono im dotacje, zaś dofinansowane projekty zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami, według założeń określonych we wnioskach projektowych lub z drobnymi zmianami uzgodnionymi na mocy zawartych aneksów.

Podmioty, których projekty zostały dofinansowane w ramach procedury regrantingu (17 organizacji pozarządowych) zrealizowały swoje działania dla 8 794 beneficjentów, przy czym kolejne 113 433 osoby skorzystały z realizowanych projektów w efekcie multiplikacji, m.in. poprzez udział w otwartych przedsięwzięciach (imprezy na TEG) czy otrzymując publikacje – produkty projektów. 10 wydarzeń organizowanych przez grantobiorców zostało objętych weryfikacją w postaci wizyt monitoringowych.