Polska pomoc

Departament Współpracy Rozwojowej

 

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) zajmuje się zagadnieniami związanymi ze współpracą rozwojową i pomocą humanitarną świadczoną przez Polskę. W szczególności realizuje zadania związane z planowaniem, koordynacją, monitoringiem i ewaluacją działań podejmowanych w tym obszarze. Do jego kompetencji należy m.in. programowanie priorytetów polskiej pomocy, organizowanie konkursów dotacyjnych, prowadzenie współpracy międzynarodowej w obszarze pomocy rozwojowej i humanitarnej oraz współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji polityki rozwojowej Unii Europejskiej.

Kierownictwo Departamentu

Dyrektor Departamentu

Aleksandra Piątkowska

w górę

Wydział Polityki Rozwojowej UE i Współpracy Wielostronnej

Naczelnik Wydziału

Małgorzata Gromann

Wydział Polityki Rozwojowej Unii Europejskiej i Współpracy Wielostronnej zajmuje się koordynowaniem zadań dotyczących współpracy Polski z Unią Europejską w obszarze polityki rozwojowej oraz współuczestniczeniem w koordynowaniu polityki rozwojowej UE. Do kompetencji wydziału należy m.in. udział w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej (grupy roboczej Rady ds. współpracy na rzecz rozwoju - CODEV i grupy roboczej Rady ds. krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku - AKP) oraz komitetów instrumentów finansowych UE (DCI - Development Cooperation Instrument i EDF - European Development Fund). Do zadań wydziału należy ponadto współpraca Polski z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką rozwojową oraz współpraca z dawcami pomocy rozwojowej.

Stanowisko ds. polityk rozwojowych UE - AKP i EFR

Aleksandra Firlik – Grupa Robocza Rady ds. Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz Komitet Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

Stanowisko ds. polityk rozwojowych UE - CODEV

Weronika Garbacz – Grupa Robocza Rady ds. Współpracy Rozwojowej (CODEV)

Stanowisko ds. polityk rozwojowych UE - DCI

Maciej Chrzanowski – Komitet Instrumentu Współpracy Rozwojowej (DCI)

Stanowisko ds. efektywności pomocy i spójności (PCD)

Małgorzata Tyszkiewicz – efektywność pomocy, spójność polityki na rzecz rozwoju

w górę

Wydział Współpracy Rozwojowej z Krajami Europy Wschodniej

Naczelnik Wydziału

Magdalena Sidorowicz

Wydział Współpracy Rozwojowej z Krajami Europy Wschodniej jest odpowiedzialny za planowanie kierunków oraz wdrażanie i koordynowanie działań polskiej współpracy rozwojowej na rzecz Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy oraz innych krajów Europy Wschodniej objętych programem "polska pomoc". Do zadań wydziału należy opracowywanie programów i planów współpracy rozwojowej w części dotyczącej tego regionu geograficznego, koordynacja wdrażania projektów pomocowych realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej, a także monitorowanie działań pomocowych w tych krajach.

Kierownik Referatu ds. Ukrainy

Marta Kaźmierczak

Referat ds. Ukrainy funkcjonujący w ramach Wydziału Współpracy Rozwojowej i Krajami Europy Wschodniej jest odpowiedzialny za planowanie kierunków oraz wdrażanie i koordynowanie działań polskiej współpracy rozwojowej na rzecz Ukrainy. Do jego zadań należy opracowywanie programów i planów współpracy rozwojowej w części dotyczącej obszaru Ukrainy, koordynacja wdrażania projektów pomocowych realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej oraz zadań zleconych Fundacji Solidarności Międzynarodowej, a także monitorowanie działań pomocowych na Ukrainie.

Stanowisko ds. współpracy rozwojowej - Ukraina

Małgorzata Michalczyk - koordynacja działań rozwojowych na rzecz Ukrainy

Stanowisko ds. współpracy rozwojowej - Ukraina

Barbara Michałowska - koordynacja działań rozwojowych na rzecz Ukrainy

Stanowisko ds. współpracy rozwojowej - Mołdawia

Ewa Figel - koordynacja działań rozwojowych na rzecz Mołdawii

Stanowisko ds. współpracy rozwojowej - Mołdawia

Monika Janus-Klewiado - koordynacja działań rozwojowych na rzecz Mołdawii

Stanowisko ds. współpracy rozwojowej - Gruzja

Magdalena Opałka - koordynacja działań rozwojowych na rzecz Gruzji

Stanowisko ds. współpracy rozwojowej - Gruzja

Magdalena Polak-Żołądkiewicz - koordynacja działań rozwojowych na rzecz Gruzji, małe granty dla krajów Partnerstwa Wschodniego

Stanowisko ds. współpracy rozwojowej - programy stypendialne

Patryk Kultys - koordynacja działań rozwojowych, programy stypendialne

Stanowisko ds. współpracy rozwojowej - małe granty

Małgorzata Roszkowska - koordynacja działań rozwojowych, małe granty dla krajów Partnerstwa Wschodniego

w górę

Wydział Współpracy Rozwojowej z Pozostałymi Krajami Partnerskimi

Naczelnik Wydziału

Roland Chojnacki

Wydział Współpracy Rozwojowej z Pozostałymi Krajami Partnerskimi odpowiada za prowadzenie polskiej polityki rozwojowej w stosunkach z Etiopią, Tanzanią, Kenią, Senegalem, Palestyną i Mjanmą. Do zadań wydziału należy udział w opracowywaniu dokumentów programowych  polskiej współpracy rozwojowej w cyklu jednorocznym i wieloletnim, opiniowanie dokumentów rządowych dotyczących tych krajów pod względem ich spójności z planem współpracy rozwojowej, a także współpraca z placówkami dyplomatycznymi w krajach partnerskich w zakresie problematyki współpracy rozwojowej, współorganizacja konkursów dotacyjnych oraz prowadzenie programu Wolontariat polska pomoc.

Stanowisko ds. współpracy rozwojowej - Afryka Wschodnia

Małgorzata Wejsis-Gołębiak - koordynacja działań rozwojowych na rzecz krajów Afryki Wschodniej

 

Stanowisko ds. współpracy rozwojowej - Senegal

Ewa Dębska - koordynacja działań rozwojowych na rzecz Senegalu

 

Stanowisko ds. współpracy rozwojowej - Autonomia Palestyńska

Emilia Adamus - koordynacja działań rozwojowych na rzecz Autonomii Palestyńskiej

Stanowisko ds. współpracy rozwojowej - małe granty

Joanna Popławska-Lilumbi - system Małych Grantów, małe granty dla krajów pozaeuropejskich

Stanowisko ds. wolontariatu

Magdalena Albrycht - koordynacja programu wolontariatu zagranicznego „Wolontariat polska pomoc”.

w górę

Wydział Komunikacji Społecznej

Naczelnik Wydziału

Janina Moryc

Wydział Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialny za kontakty z mediami w zakresie tematyki polskiej współpracy rozwojowej i kształtowanie jej publicznego wizerunku. Do zadań wydziału należy wydawanie publikacji, organizacja konkursów i wystaw fotograficznych, zarządzanie stroną internetową programu „polska pomoc”, koordynacja wydarzeń promocyjnych, a także prowadzenie problematyki edukacji globalnej.

Stanowisko ds. komunikacji

Alicja Tunk - komunikacja publiczna, zarządzanie stroną internetową i profilami w mediach społecznościowych.

Stanowisko ds. mediów

Joanna Karasek – kontakty z mediami w sprawach związanych z polską współpracą rozwojową, publikacje i wydawnictwa

Stanowisko ds. edukacji globalnej

Dorota Barys - prowadzenie działań w obszarze edukacji globalnej.

Stanowisko ds. koordynacji wydarzeń promocyjnych

Monika Karpuk-Szondi – działania związane z organizacją wydarzeń promujących polską współpracę rozwojową, w tym konkursów i wystaw fotograficznych

w górę

Wydział Obsługi Finansowej

Stanowisko ds. finansowych i sprawozdawczości ODA

Anna Rybkowska - kwestie finansowe i prowadzenie sprawozdawczości dot. polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA)

Stanowisko ds. finansowych i sprawozdawczości ODA

Sylwia Chraniuk - kwestie finansowe i prowadzenie sprawozdawczości dot. polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA)

Stanowisko ds. finansowych i obsługi dotacji

Jowita Rutkowska - kwestie finansowe i rozliczanie dotacji.

 

Stanowisko ds. finansowych i obsługi dotacji

Aleksandra Szylberg - kwestie finansowe i rozliczanie dotacji.

w górę

Wydział Pomocy Humanitarnej

Naczelnik Wydziału

Olga Piaskowska

Wydział Pomocy Humanitarnej zajmuje się kwestiami dotyczącymi programowania oraz implementacji oficjalnej pomocy humanitarnej świadczonej przez polski rząd. W celu wykonywania tych zadań wydział współpracuje m. in. z organizacjami międzynarodowymi, polskimi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami sektora publicznego związanymi z problematyką humanitarną. Pracownicy wydziału biorą udział w pracach grupy roboczej ds. pomocy humanitarnej i żywnościowej (COHAFA) oraz prowadzą bieżący monitoring kryzysów humanitarnych w krajach rozwijających się.

Stanowisko ds. pomocy humanitarnej – współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Weronika Garbacz – koordynacja współpracy z wyspecjalizowanymi agendami humanitarnymi Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża

Stanowisko ds. pomocy humanitarnej – migracje

Beata Kita-Sposób – obsługa Instrumentów Finansowych UE w zakresie współpracy rozwojowej i polityki migracyjnej, problematyka migracyjna i uchodźctwa w wymiarze UE

Stanowisko ds. pomocy humanitarnej – wymiar UE

Monika Pacyga – Grupa Robocza ds. Pomocy Humanitarnej i Żywnościowej (COHAFA), problematyka pomocy humanitarnej w wymiarze UE

Stanowisko ds. pomocy humanitarnej

Rafał Dziadosz – wzmocnienie polskiego systemu pomocy humanitarnej

w górę

Referat ds. Programowych

Kierownik Referatu

Beata Podgórska

Referat ds. Programowych zajmuje się koordynacją i opracowywaniem dokumentów programowych polskiej współpracy rozwojowej zarówno strategicznych – wieloletnich, jak i rocznych, planowaniem i sprawozdawczością departamentu oraz koordynacją udziału Polski we wspólnym programowaniu UE. Referat zajmuje się także obsługą Rady Programowej Współpracy Rozwojowej ustanowionej przy Ministrze Spraw Zagranicznych. W referacie umiejscowiony jest również Krajowy Punkt Kontaktowy dla jednostek administracji publicznej zainteresowanych realizacją projektów w ramach współpracy bliźniaczej (ang. twinning) i instrumentu TAIEX.

Stanowisko ds. planowania i Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

Adam Sadownik - planowanie strategiczne i obsługa Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

Stanowisko ds. planowania i współpracy biźniaczej i instrumentu TAIEX

Wojciech Gołębiowski - koordynacja współpracy bliźniaczej (twinning) oraz Instrumentu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX)

Stanowisko ds. współpracy Ministra SZ z organizacjami pozarządowymi

Witold Paszulka - koordynacja współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi.

w górę

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. prawnych

Olga Kowalska

Obsługa prawna departamentu.

Stanowisko ds. ewaluacji

Barbara Mrówka

Planowanie, przygotowanie i nadzór nad procesem ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej realizowanej ze środków pozostających w gestii MSZ. Analiza wniosków z oceny oraz upowszechnianie jej wyników.

Stanowisko ds. zarządzania portalem konkursowym

Krzysztof Naumczuk

Administrowanie portalem konkursowym i repozytorium projektów polskiej współpracy rozwojowej.

w górę

Sekretariat Departamentu

w górę