Polska pomoc

ACP Working Party

Grupa Rady ds. Krajów Afryki, Karaibów i Regionu Pacyfiku (ACP Working Party)

Grupa wypracowuje projekty konkluzji Rady, aktów legislacyjnych, stanowisk UE prezentowanych na forum wspólnych instytucji AKP-UE oraz innych dokumentów związanych z wdrożeniem postanowień zawartych w Umowie z Kotonu[1]. W posiedzeniach grupy uczestniczą przedstawiciele PCz oraz KE i ESDZ. Przewodnictwo w Grupie jest rotacyjne (przedstawiciel kraju sprawującego Przewodnictwo w Radzie UE). W posiedzeniach wspólnych instytucji AKP-UE, ustanowionych Umową z Kotonu[2] uczestniczą PCz, KE, ESDZ, Parlamentu Europejskiego, parlamentów krajowych państw AKP w zależności od zakresu kompetencji ww. instytucji.

Tematyka dokumentów: rewizja Umowy z Kotonu (w cyklach 5-letnich), przyszłość współpracy partnerskiej AKP-UE po 2015 r. oraz po 2020 r., finansowe aspekty współpracy AKP-UE[3], decyzje ws. zawieszenia wsparcia budżetowego i stosowania tzw. środków właściwych (special measures) wobec krajów AKP naruszających zasady demokracji, praw człowieka i rządów prawa, migracje i rozwój, umowy o partnerstwie gospodarczym (Economic Partnership Agreements - EPAs), wspólne inicjatywy i strategie pomocy rozwojowej (UE-Karaiby, UE-Sahel, UE-Sudan Południowy, UE-Pacyfik), stanowiska UE na posiedzenia wspólnych instytucji AKP-UE, decyzje ws. funkcjonowania innych instrumentów (ACP-EU Energy Facility, ACP-EU Water Facility), funkcjonowanie Centrum ds. Rozwoju Przedsiębiorczości (Center for the Development of Enterprise - CDE) oraz Technicznego Centrum ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation).

Dokumenty wypracowane przez Grupę w I półroczu 2012 r. w trakcie Prezydencji Danii w Radzie UE

1. Konkluzje Rady ws. odnowionego Partnerstwa na rzecz rozwoju między UE a regionem Pacyfiku (Council Conclusions on a renewed EU-Pacific Development Partnership);

2. Wkład dot. umów o partnerstwie gospodarczym do Konkluzji Rady ws. Komunikatu KE „Handel, wzrost i rozwój" (Trade, growth and development: contribution to draft Council Conclusions);

3. Rezolucja Rady Ministrów AKP-UE ws. Konferencji ONZ ds. zrównoważonego rozwoju Rio+20 (Joint Resolution of the ACP-EU Council of Ministers: the United Nations Conference on Sustainable Development , Rio+20);

4. Decyzja Rady ws. rewizji rozdziału 1 w Aneksie II do Umowy z Kotonu ws. zmiany zasad i warunków finansowania przez UE inwestycji w państwach AKP (Revison of terms and conditions of investment financing. Chapter 1 of Annex ii top the ACP-EC Partnership Agreement);

5. Raport ws. dialogu AKP-UE ws. migracji i rozwoju (Report from the ACP-EU dialogue on migration and development);

6. Debaty ws. wyników przeglądu stosowania tzw. środków właściwych wobec Gwinei Bissau oraz Fidżi;

7. Uzgodnienie projektu Decyzji Rady ws. nowelizacji Decyzji Rady 2001/822/WE ws. stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (Council Decision amending Council Decision 2001/822/EC on the association of the overseas countries and territories with the European Community);

8. Monitoring stanu negocjacji technicznych dot. umów o partnerstwie gospodarczym EPAs (technical negotations of EPAs Agreements).

 

[1] Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisana w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmieniona w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. oraz Wagadugu dnia 23 czerwca 2010 r. - Partnership Agreement between the Members of the African, Carribean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Memeber States of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000, revised in Luxembourg on 25 June 2005 and in Ouagadougou on 23 June 2010.

[2] Rady Ministrów AKP-UE, Komitetu Ambasadorów AKP-UE, Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, Ministerialnego AKP-UE Komitetu ds. Handlu, Komitetu AKP-UE ds. Rozwoju Współpracy Finansowej.

[3] Umowy wewnętrzne pomiędzy UE, a stroną AKP ws. finansowania przez UE pomocy w ramach kolejnych edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju , projekty decyzji Rady ws. kontrybucji PCz do EFR, średniookresowe przeglądy realizacji pomocy w ramach EFR, decyzje ws. realokacji środków z EFR.

w górę

Tagi