Polska pomoc

Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030

Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030

Osiem Milenijnych Celów Rozwoju - od wyeliminowania skrajnego ubóstwa przez ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji podstawowej - było przełomowym krokiem w globalnych działaniach na rzecz rozwoju. Przyjęte w 2000 roku Cele Milenijne pomogły pobudzić wysiłki na rzecz rozwoju i poprowadzić globalne i krajowe priorytety rozwoju w podobnych kierunkach. Choć trzy z ośmiu Celów zostały osiągnięte przed ostatecznym terminem wyznaczonym na rok 2015, postęp w realizacji ich wszystkich był nierówny w obrębie poszczególnych regionów i krajów. Dlatego też społeczność międzynarodowa nadal dostrzega konieczność sprostania dużo szerszym i uniwersalnym wyzwaniom, takim jak zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, w szczególności związana z ograniczaniem zmian klimatycznych związanych z działalnością człowieka.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

W czerwcu 2012 r., w Rio de Janeiro, odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej rezultatów była decyzja państw członkowskich ONZ o inauguracji procesu na rzecz opracowania zestawu nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), mających stanowić kontynuację Celów Milenijnych. SDGs mają uwzględniać aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy zrównoważonego rozwoju, to jest eliminację ubóstwa, zapewnienie trwałości środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Proces formułowania SDGs był częścią prac nad globalną agendą rozwojową po 2015 roku (ang. Post-2015 Development Agenda), które prowadzone były w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Agenda ta ma doprowadzić do dokończenia realizacji Celów Milenijnych oraz dalszego globalnego rozwoju. Podstawowe elementy składowe Agendy obejmują Deklarację Polityczną; SDGs; Środki Wdrożeniowe (ang. Means of Implementation – MoI) oraz Globalne Partnerstwo; proces przeglądowy Agendy oraz jej monitorowanie.

Opracowane przez specjalnie do tego celu powołaną Otwartą Grupę Roboczą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczy nie tylko redukcji ubóstwa, walki z głodem czy zapewnienia zdrowia, ale także takich kwestii, jak zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego, ograniczenie nierówności społecznej czy zapewnienie dostępu do energii.

W dniach 25-27 września 2015 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbył się szczyt Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, w którym udział wzięło ponad 100 głów państw i szefów rządów, a także przedstawiciele grup religijnych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. W trakcie szczytu światowi przywódcy przyjęli dokument “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, który zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon, mówiąc o Agendzie Zrównoważonego Rozwoju podkreślił, że po jej przyjęciu (…) musimy pracować nad tym, żeby stała się ona rzeczywistością w życiu każdego człowieka na świecie.

Koordynacyjną rolę w realizacji założeń globalnej agendy rozwojowej przez Polskę objęło Ministerstwo Rozwoju. W wymiarze międzynarodowym Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie wspierać wysiłki krajów rozwijających się w realizacji Agendy 2030.

Cele Zrównoważonego Rozwoju:

 • Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
 • Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
 • Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
 • Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie 
 • Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
 • Cel 6: Zapewnić wszystkim ludzim dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
 • Cel 7:  Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
 • Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i poduktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
 • Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
 • Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
 • Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
 • Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
 • Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
 • Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
 • Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
 • Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
 • Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Finansowanie Rozwoju

W dniach 13-16 lipca 2015 r. w stolicy Etiopii, Addis Abebie, odbyła się III Międzynarodowa Konferencja w sprawie Finansowania Rozwoju, mająca na celu ustalenie instrumentów finansowych i pozafinansowych na rzecz wdrażania nowej agendy rozwojowej po roku 2015. Przyjęty podczas Konferencji dokument końcowy, Agenda Działań z Addis Abeby, obejmuje ponad 100 konkretnych Środków Wdrożeniowych. Uzgodniono m.in. szereg środków mających na celu zwiększenie źródeł przychodów, usprawnienie poboru podatków, walkę z unikaniem opodatkowania i nielegalnymi przepływami finansowymi. Unia Europejska ponowiła deklarację dążenia do przekazywania 0,7% dochodu narodowego brutto (DNB) na oficjalną pomoc rozwojową (ODA) w ramach czasowych agendy post-2015 (kraje członkowskie przyjęte po 2004 r., w tym Polska, będą dążyły do osiągnięcia poziomu 0,33% DNB/ODA do 2030 roku).

Trwający w dniach 25-27 września 2015 r. Szczyt Narodów Zjednoczonych był zwieńczeniem prowadzonych pod egidą ONZ prac, w które zaangażowane były nie tylko rządy państw rozwijających się i rozwiniętych, ale również organizacje pożytku publicznego, przedstawiciele świata akademickiego i sektor prywatny. Szczyt zakończył się oficjalnym przyjęciem Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Wdrażanie agendy 2030 przez Polskę

We wrześniu 2015 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Agendę Zrównoważonego Rozwoju 2030 wraz z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju. Głównym Celem Agendy 2030 jest eliminacja ubóstwa na świecie przez podjęcie przez wszystkie państwa wspólnego wysiłku w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: społecznym, gospodarczym i ochrony środowiska. Agenda 2030 ma charakter uniwersalny, a odpowiedzialność za jej wdrażanie spoczywa na całej społeczności międzynarodowej: krajach rozwiniętych, krajach rozwijających się i organizacjach międzynarodowych, które je zrzeszają. W wymiarze międzynarodowym Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera wysiłki krajów rozwijających się w realizacji Agendy 2030. Koordynacyjną rolę w realizacji założeń globalnej agendy rozwojowej przez Polskę objęło Ministerstwo Rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaną przez Ministerstwo Rozwoju broszurą informacyjną na temat wdrażania Agendy 2030 w Polsce.

Przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ nowej agendy rozwojowej i stanowiących jej część siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju stanowi pierwszy krok w dążeniu do osiągnięcia wymiernej poprawy sytuacji miliardów ludzi na całym świecie w ciągu następnych piętnastu lat.

Nowa agenda rozwojowa ma charakter uniwersalny i odpowiedzialność za jej wdrażanie spoczywa na całej społeczności międzynarodowej: krajach rozwiniętych, krajach rozwijających się i organizacjach międzynarodowych, które je zrzeszają. Ważną rolę w realizacji założeń agendy 2030 będzie mieć również sektor prywatny oraz organizacje pozarządowe.

Polska aktywnie uczestniczyła w opracowywaniu nowej agendy rozwojowej i ze szczególnym zadowoleniem przyjęliśmy umieszczenie wśród jej priorytetów ochrony fundamentalnych wartości takich jak prawa człowieka.

W wymiarze międzynarodowym, najważniejszym narzędziem wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju przez Polskę będzie współpraca rozwojowa. Geograficzne i merytoryczne kierunki działania polskiej współpracy rozwojowej, czyli działań podejmowanych w celu udzielania państwom rozwijającym się i ich społeczeństwom pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej oraz działań w zakresie edukacji globalnej na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów i współzależności globalnych określa Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020.

Priorytetowe działania polskiej współpracy rozwojowej dotyczyć będą promowania dobrego rządzenia, rozwoju demokracji i ochrony praw człowieka, rozwoju kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości i sektora prywatnego, jak również promowania zrównoważonego rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Dla każdego z priorytetów tematycznych polskiej współpracy rozwojowej opracowane zostały rezultaty, których osiągnięcie przyczyni się do realizacji celów priorytetowych. Wybrane priorytety są zgodne z siedemnastoma Celami Zrównoważonego Rozwoju i ich realizacja będzie polskim wkładem w dążenie do wypełnienia celów globalnej agendy rozwojowej.

Polskie zobowiązania finansowe na rzecz współpracy rozwojowej będą odzwierciedlały wyniki negocjacji Trzeciej Międzynarodowej Konferencji na rzecz finansowania rozwoju w Addis Abebie. Zasadnicza część środków finansowych kierowana jest do państw priorytetowych programu polskiej współpracy rozwojowej we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora finansów publicznych, Polską Akademią Nauk i szkołami wyższymi. Polska pomoc realizowana jest również we współpracy z polskimi przedstawicielstwami i placówkami dyplomatycznymi.

w górę

Tagi