Polska pomoc

Edukacja globalna

Czym jest edukacja globalna?

Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Poniższa definicja edukacji globalnej wypracowana została w ramach procesu międzysektorowego (serii pięciu spotkań przedstawicieli NGO, ministerstw, uczelni, instytucji edukacyjnych, które odbyły się w latach 2010-2011) na temat edukacji globalnej w Polsce.

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

  • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
  • poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
  • ochronę praw człowieka,
  • zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
  • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

  • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
  • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
  • rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
  • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
  • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

Termin edukacja globalna używany jest zamiennie z określeniami edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla przejrzystości i ujednolicenia terminologii, sygnatariusze Porozumienia w sprawie wspierania edukacji globalnej w Polsce zobowiązali się do stosowania sformułowania edukacja globalna.

powrót

Edukacja globalna w Polsce

W dniu 26 maja 2011 r. między Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Grupą Zagranica[1] zostało podpisane Porozumienie w sprawie wspierania rozwoju edukacji globalnej w Polsce. Porozumienie zostało wypracowane w drodze procesu międzysektorowego angażującego organizacje pozarządowe, instytucje rządowe, samorządowe, nauczycieli i ekspertów akademickich.

[1] Grupa Zagranica to stowarzyszenie polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji i pomoc humanitarną.

powrót

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Globalnego Południa

Kodeks został sporządzony przez organizacje pozarządowe działające w dziedzinie pomocy humanitarnej, współpracy rozwojowej i edukacji globalnej. Jego celem jest przedstawienie zasad, jakie organizacje powinny uwzględniać przy tworzeniu i realizacji strategii komunikacji publicznej. Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Globalnego Południa zawiera zestaw podstawowych zasad wspierających praktyków, podejmujących działania informacyjne o programach i wartościach wyznawanych przez ich organizację w sposób spójny i zrównoważony. 

Dokument do pobrania:

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Globalnego Południa

powrót

w górę

Tagi