Polska pomoc

Projekty rozwojowe realizowane przez polskie placówki zagraniczne

Czym są projekty rozwojowe?

Projekty rozwojowe to inicjatywy podejmowane i realizowane przez polskie placówki zagraniczne we współpracy z miejscowymi instytucjami partnerskimi. Projekty te służą poprawie warunków życia grup najmniej uprzywilejowanych społecznie i tworzeniu lepszych perspektyw na przyszłość. Priorytetowym celem projektów jest realizacja Milenijnych Celów Rozwoju. Wsparcie jest kierowane przede wszystkim do dzieci i kobiet, w szczególności pod kątem eliminacji ubóstwa, zapewnienia dostępu do edukacji i poprawy opieki zdrowotnej.

Projekty obejmują zarówno niewielkiej skali inwestycje w infrastrukturę (tzw. projekty „twarde", np. remont obiektów, budowę studni, zakup wyposażenia), jak i różnego rodzaju szkolenia dla miejscowych społeczności (tzw. projekty „miękkie").

Mimo stosunkowo niewielkich budżetów, inicjatywy te wyróżniają się dużym oddziaływaniem na beneficjentów i efektywnością kosztową. Pomoc dociera bezpośrednio do grup najbardziej potrzebujących wsparcia. Projekty są przygotowywane i inicjowane na szczeblu lokalnym, uwzględniają rzeczywiste zapotrzebowanie na wsparcie oraz miejscowe realia społeczno-kulturowe. Obsługa projektów nie generuje dodatkowych kosztów administracyjnych, gdyż odpowiadają za nią placówki dyplomatyczne w ramach swoich obowiązków. Dzięki temu cała kwota przeznaczona na realizację danego projektu trafia bezpośrednio do beneficjentów.

powrót

Kto może realizować projekty i być ich beneficjentem?

Projekty rozwojowe sa realizowane przez polskie placówki zagraniczne we współpracy z miejscowymi partnerami. W szczególnych przypadkach działania te mogą być wdrażane samodzielnie przez placówkę. Najczęściej lokalnymi instytucjami partnerskimi są lokalne organizacje pozarządowe, instytucje użyteczności publicznej oraz władze lokalne. Ważnym partnerem pozostają ośrodki misyjne, które od lat, poza działalnością religijną, wdrażają projekty służące poprawie warunków życia miejscowej ludności.

Za realizację projektów od strony organizacyjnej, finansowej i sprawozdawczej odpowiadają placówki zagraniczne. Inicjatywa projektowa wychodzi jednak od miejscowych partnerów lub beneficjentów, którzy odpowiadają za właściwe wykorzystanie udzielanego wsparcia, a także utrzymanie rezultatów projektów po zakończeniu finansowania przez stronę polską. Pomysłodawcy projektów przedstawiają swoje propozycje właściwym miejscowo placówkom, które następnie po wyborze najbardziej wartościowych inicjatyw, zgłaszają wnioski projektowe do zatwierdzenia przez Centralę MSZ w Warszawie.

Beneficjentami projektów pozostają głównie przedstawiciele grup najmniej uprzywilejowanych społecznie, w szczególności kobiety i dzieci. W zależności od potrzeb i specyfiki regionu realizacji projektu dobór beneficjentów odbywa się przy zachowaniu zasady równości szans, w szczególności pod kątem płci, wyznania czy pochodzenia.

powrót

Gdzie są realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane w wybranych krajach rozwijających się znajdujących się na liście biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej prowadzonej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD. Lista krajów beneficjentów polskiej pomocy aktualizowana jest każdego roku w Planie współpracy rozwojowej MSZ.

Na przestrzeni ostatnich lat największa liczba projektów finansowanych ze środków polskiej współpracy rozwojowej realizowana była w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz Afryce Subsaharyjskiej. Projekty rozwojowe polskich placówek zagranicznych są kierowane także do krajów Azji, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu oraz Bałkanów Zachodnich.

powrót

Kiedy składać wniosek i ubiegać się o środki?

Nabór wniosków projektowych odbywa się na podstawie planu współpracy rozwojowej na dany rok budżetowy, w którym przedstawione są zakresy tematyczne zgłaszanych projektów. Nabór wniosków polskich placówek jest ogłaszany w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok wdrażania projektów.

Partnerzy z krajów rozwijających się, zainteresowani współpracą z daną placówką dyplomatyczną mogą jednakże zgłaszać propozycje projektowe do właściwych terytorialnie ambasad na przestrzeni całego roku. Pozwoli to na odpowiednio wczesne nawiązanie współpracy oraz opracowanie wniosku projektowego spełniającego wymogi placówki i Centrali MSZ.

powrót

Jak uzyskać więcej informacji?

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości realizacji projektu na danym obszarze należy kontaktować się z właściwą terytorialnie polską placówką zagraniczną.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, w tym w szczególności na temat zasad realizacji projektów należy pisać na adres malegranty@msz.gov.pl.

powrót

w górę

Tagi